Samarbeid og medvirkning

Foreldrene skal være deltakende i barnas hverdag.

I Mogreina barnehage har vi et tett samarbeid med foreldrene. Foreldre og personal har ett felles ansvar for utvikling og trivsel til barnet. Samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Det gjennomføres foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes og fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

Det avholdes 2 foreldremøter i året. Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag mm.

I Mogreina barnehage inkluderer og involverer vi foreldre i ulike prosjekter for å skape en aktiv og deltakende foreldregruppe.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.